Selecteer een pagina

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Welkom bij Bethelzorg

Zorgzwaartepakket

Bethel Wonen en Zorg kan u zo snel mogelijk helpen aan de hand van uw Zorgzwaartepakket toewijzing. Als u niet eerder te maken hebt met het begrip Zorgzwaartepakket dan kan de informatie hierover complex en ingewikkeld overkomen. In de meeste gevallen heeft u bij Bethel Wonen en Zorg te maken met een zogenaamde Pgb-ZZP, (Persoonsgebonden budget, Zorgzwaartepakket). Wij geven hieronder de meest essentiële informatie over het Zorgzwaartepakket (ZZP):

In de gezondheidszorg in Nederland is het zorgzwaartepakket (ZZP) een door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven beoordeling waarmee een patiënt recht krijgt op opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ-instelling (Geestelijke gezondheidszorg) of GZ-instelling (Gehandicaptenzorg). De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Elk ZZP is bedoeld voor een patiëntengroep met een specifieke aandoening of ziektebeeld. Aan elk ZZP hangt een vast bedrag dat kan worden gedeclareerd door de instelling waar de patiënt is opgenomen.

Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)?

Een ZZP is een pakket aan zorg, met daaraan verbonden een budget waarmee u uw hulp kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een ZZP moet zijn vastgesteld:

 1. Dat u een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking hebt, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking;
 2. Dat u vanwege de zorg die u nodig hebt, bent aangewezen op een beschermende woonomgeving en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht;
 3. Dat u meer dan drie etmalen (18 dagdelen) per week deze zorg nodig hebt.

Pgb-ZZP

Het Pgb-ZZP is er speciaal voor mensen die thuis willen blijven wonen of willen wonen in kleinschalige woonvormen, eigen woning/aanleunwoning, geclusterde woningen, kleinschalig wonen in groepsverband of andere huizen van een particulier initiatief. Deze indicatie is niet langer hetzelfde als een opname in een instelling. In de sector Verpleging & Verzorging (VV) zijn er voor nieuwe gevallen twee zorgzwaartepakketten: • ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging • ZZP 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg De minder zware zijn afgeschaft, dat wil zeggen, de betreffende personen worden geacht thuis te kunnen blijven wonen, met thuiszorg.

Volledig pakket thuis (VPT) is geen Pgb

Om verwarring te voorkomen: als er wordt gesproken over een volledig pakket thuis (VPT) dan wordt bedoeld dat een instelling de zorg aan huis gaat leveren. Dit is een vorm van zorg in natura en geen Pgb.

Verdeling Zorgzwaartepakketten

 • In totaal heeft de Verpleging & Verzorging sector (VV) tien ZZP’s.
 • Het zijn acht pakketten voor langdurende zorg (ZZP’s 1 tot en met 8) en twee pakketten voor kortdurende zorg aan specifieke doelgroepen (ZZP 9b en 10).
 • Bij de langdurende zorg is een oplopende reeks van zorgzwaarte. De reeks begint met ZZP 1 VV voor personen die zich niet meer zelf kunnen redden thuis en loopt op naar ZZP 8 VV voor personen met zware ziekten die volledig zorgafhankelijk zijn en daarom intensieve verzorging en verpleging nodig hebben.
 • De kortdurende pakketten zijn gericht op en ZZP 9b VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging en kortdurende palliatieve terminale zorg voor mensen met een terminale ziekte (ZZP 10 VV).
 • De geriatrische revalidatiezorg (ZZP 9a VV) ressorteert vanaf 2013 onder de Zvw.

Zorgzwaartepakketten

 1. Beschut wonen met enige begeleiding
 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging
 3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 6. Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 7. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 8. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
 9. Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Klik hier voor een overzicht van de Pgb ZZP tarieven 2014. ZZP2014

Uitgebreide informatie

Download hier de officiële informatie over Zorgzwaartepakketten sector V&V. U vindt hier per ZZP-indeling onder meer informatie over: Zorgzwaartepakket2014 – volledige cliëntenprofiel – functies en tijd per cliënt, per week – verblijfskenmerken – aard van psychiatrische problematiek – etc.

Waarom ZZP?

Het ZZP is een uitvloeisel van het vergoedingssysteem Zorgzwaartebekostiging intramuraal (ZZBI) en beoogt onder meer de verkorting van nodeloze leegstand van bedden, kosteneffectiviteit en de concentratie van patiënten die samen qua hulpvraag een min of meer homogene groep vormen. Hiermee zou kunnen worden bezuinigd, zonder direct de zorg dan wel het zorgaanbod te veranderen. Vóór de invoering van het ZZP kregen instellingen een vastgesteld bedrag per bed. Hierdoor ontvingen de instellingen een vaste financiële vergoeding, die los stond van de bezetting of een eventueel herstel van de patiënten.

Aanvragen indicate WLZ

Hebt u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U hebt geen doorverwijzing nodig om een indicatie voor zorg of begeleiding aan te vragen. U kunt zich zelf, rechtstreeks aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voor het indienen van een aanvraag volgt u de volgende stappen:

 • Lees de aanvraagprocedure van WLZ-zorg op de website van het CIZ (www.ciz.nl);
 • Vul het digitaal aanvraagformulier in, sla het ingevulde formulier op uw computer op en print het uit;
 • Of print het aanvraagformulier, vul het in met pen en maak een kopie;
 • Stuur het (originele) formulier plus eventuele bijlagen op naar het CIZ. Hier vindt u het adres van de CIZ-vestiging bij u in de buurt (vul in de midden-kolom uw postcode in)
 • Bewaar de kopie of het bestand van het ingevulde formulier op uw computer voor uw eigen administratie, zodat u het formulier later nog eens kan inzien.

Een kopie van het formulier is ook belangrijk wanneer u gebruik wilt maken van het dossieronderzoek bij Per Saldo (zie: www.persaldo.nl), mogelijk voor Plusleden, zonder ingevuld formulier is dossieronderzoek niet mogelijk.

Contact Bethelzorg

Inschrijven verplicht u tot niets. Bethel Wonen en Zorg wilt graag inventariseren waar en in welke gebieden behoefte is aan gespecialiseerde zorg voor dementerenden in een vroeg stadium of dementerenden die in aanmerking komen voor permanent verblijf in een Bethel woonzorgcentra.

Stichting Bethel Wonen en Zorg

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer: 60144513

Correspondentieadres:
Hoofdkantoor
3e Kekerstraat 16
1104 VC Amsterdam

Bereikbaarheidsdienst:
+316-11211733

Vestigingsadres:
Bijlmerdreef 364
1102 AC Amsterdam
Telefoon: 020-7373070

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Bethel Wonen en Zorg?
Stuur ons een bericht via e-mail of vul het contactformulier in. 

  Ik ben geïnteresseerd in

  Voornaam (aanvrager)

  Achternaam

  Voor wie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Datum

  Graag ontvang ik informatie over:

  Voeg een bijlage toe (vul in het type: CV of iets anders)